• 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Wavecamp Pro sp. z o.o., adres stałego wykonywania działalności gospodarczej ul. Spiska 6, 05-090 Falenty, NIP: 5342643324 (dalej jako „Wavecamp”), jest organizatorem imprez turystycznych. Bezpośredni kontakt z Wavecamp jest możliwy pod adresem email: rezerwacje@wavecamp.pl oraz pod numerem telefonu +48 600 599 258.
  2. Wavecamp Pro jest wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod nr 2724.
  3. Prawa i obowiązki Wavecamp określają wydane w oparciu o art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, dalej jako k.c.) oraz ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2361, dalej jako „Ustawa”). Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Wavecamp oraz warunki określone w sekcji „Przeczytaj koniecznie” (dalej łącznie zwane „Warunkami”) stanowią integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych organizowanych przez Wavecamp. Warunki dotyczą wszystkich imprez turystycznych organizowanych przez Wavecamp i zamieszczonych na stronie internetowej wavecamp.pl, Przy zawieraniu umowy Podróżny zobowiązany jest do wnikliwego przeczytania opisu imprezy turystycznej, Ogólnych Warunków Uczestnictwa i informacji zawartych w sekcji „Przeczytaj Koniecznie”. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej oznacza, że Podróżny (w imieniu własnym i pozostałych Podróżnych) zgadza się na warunki i postanowienia niniejszej umowy.
  4. Ilekroć w treści Warunków Uczestnictwa mowa jest o:
  a) „usłudze turystycznej” (dalej jako „Usługa Turystyczna”);
  b) „imprezie turystycznej” (dalej jako „Impreza”);
  c) „umowie o udział w imprezie turystycznej” (dalej jako „Umowa”);
  d) „podróżnym” (dalej jako „Podróżny”);
  e) „trwałym nośniku” (dalej jako ?”Trwały nośnik”);
  pojęcia te używane są w Warunkach Uczestnictwa, w znaczeniu nadanym im przez przepisy, odpowiednio: art. 4 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 6 i pkt 10 Ustawy.
  5. Ilekroć w treści Warunków Uczestnictwa mowa jest o organizatorze (dalej jako „Organizator”) należy przez to rozumieć zdefiniowane w art. 4 pkt 8 Ustawy pojęcie „organizatora turystyki”, a zatem Wavecamp.
  6. Aktualne opisy Imprez zawarte w ofercie Wavecamp zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: wavecamp.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c., lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy.
  7. Dane zawarte w opisie Imprez mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy z zachowaniem określonego w art. 40 ust. 3 Ustawy wymogu poinformowania Podróżnego o zmianie.
  8. Wavecamp i Podróżny przekazują sobie wymagane Ustawą lub Umową informacje, oświadczenia i materiały za potwierdzeniem odbioru w sposób odpowiedni do rodzaju uzgodnionego przez strony trwałego nośnika. Informacje lub oświadczenia przekazane ustnie powinny być zapisane na Trwałym Nośniku. Jeżeli Ustawa wymaga przekazania Podróżnemu informacji lub oświadczenia na określonym nośniku ? zostanie użyty nośnik wskazany w Ustawie.
 • 2. ZAWARCIE UMOWY
  1. Umowa może być zawarta bezpośrednio z Wavecamp z wykorzystaniem strony wavecamp.pl.
  2. Osoba dokonująca rezerwacji Imprezy musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, z podpisami rodziców lub opiekunów prawnych poświadczonymi notarialnie (o ile osoba małoletnia wyjeżdża bez rodzica lub opiekuna prawnego). Osoba zawierająca Umowę, lub wyrażająca zgodę na zmianę jej treści, w imieniu i na rzecz osoby trzeciej może tego dokonać na podstawie posiadanego pełnomocnictwa. Osoby, na rzecz których Umowa została zawarta, mogą potwierdzić czynności pełnomocnika poprzez przekazanie Wavecamp podpisanej Umowy lub przesłanie pełnomocnictwa. W braku pełnomocnictwa Umowa może zostać zawarta na rzecz osoby trzeciej lecz nie w jej imieniu.
  3. Za szkody wyrządzone podczas Imprezy przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
  4. Osoba dokonująca rezerwacji Imprezy (pierwsza osoba wymieniona w potwierdzeniu rezerwacji/ dokumentach podróży lub płatnik) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę całej ceny Imprezy za wszystkie osoby wymienione w potwierdzeniu rezerwacji/dokumentach podróży. Jest także odpowiedzialna za przekazywanie pozostałym osobom otrzymanych od Wavecamp oświadczeń dotyczących Imprezy, a także za przekazywanie Wavecamp w imieniu tych osób informacji i oświadczeń związanych z Imprezą.
  5. Przed zawarciem Umowy udziela się Podróżnemu:
  a) standardowych informacji za pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego (dalej jako „formularz SFI”) zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy, stanowiącego załącznik 1 lub 2 do Ustawy;
  b) w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, nie wprowadzając Podróżnego w błąd informacji określonych w art. 40 ust. 1 i 3 Ustawy (dalej jako „Informacje o Imprezie”).
  6. Przed zawarciem umowy Wavecamp może zmienić informacje przekazane Podróżnemu zgodnie z art. 40 ust. 1 oraz ust. 3 Ustawy informując go w sposób jasny, zrozumiały i widoczny o każdej zmianie informacji.
  7. W przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem strony wavecamp.pl. Podróżny potwierdza, iż przed dokonaniem rezerwacji udzielone mu zostały wymagane Ustawą informacje za pośrednictwem formularza SFI, a przed zawarciem Umowy również Informacje o Imprezie.
  8. W chwili zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu udostępnia się Podróżnemu na Trwałym Nośniku kopię Umowy lub potwierdzenie jej zawarcia.
  9. Umowa lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera udzielone Podróżnemu przed zawarciem Umowy Informacje o Imprezie, a także pełną treść uzgodnień między stronami Umowy oraz dane i informacje określone w art. 42 ust. 4 Ustawy.
  10. Przed rozpoczęciem Imprezy Wavecamp dostarcza Podróżnemu niezbędne pokwitowania, vouchery i bilety oraz informacje o planowanym czasie wyjazdu i w stosownych przypadkach, terminie odprawy, a także o planowanych godzinach przystanków pośrednich, połączeń transportowych i przyjazdu.
 • 3. WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Wszystkie ceny Imprez są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. Cena Imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Cena Imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Podróżnym.
  2. Przedpłata na poczet ceny Imprezy wynosi minimum 30% (słownie: trzydzieści procent) ceny Imprezy. Przedpłata winna wpłynąć do Wavecamp na wskazany przez Wavecamp rachunek bankowy w ciągu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godzin od momentu założenia rezerwacji.
  3. Pozostała do zapłaty za Imprezę kwota, pomniejszona o dokonaną przedpłatę, winna wpłynąć do Wavecamp na wskazany przez Wavecamp rachunek bankowy na 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed datą wyjazdu/wylotu. Przy rezerwacji na mniej niż 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed wyjazdem/wylotem, pełną kwotę za Imprezę należy wpłacić w ciągu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godzin od momentu założenia rezerwacji, w sposób analogiczny jak wyżej.
  4. Zwroty pieniężne będą przekazywane przez Wavecamp wyłącznie na wskazany przez Podróżnego rachunek bankowy lub w formie przekazu pocztowego na adres Podróżnego podany na rezerwacji, na podstawie dyspozycji wydanej przez osobę dokonującą rezerwacji (pierwszą wymienioną w potwierdzeniu rezerwacji/dokumentach podróży lub płatnika).
  5. Cena na zawartej Umowie jest wiążąca i Podróżny nie ma prawa żądać obniżenia kosztów Imprezy jeśli przed lub po zawarciu Umowy z Podróżnym cena danej Imprezy została obniżona z powodu ofert np. last minute, kolejnej obniżki oferty last minute lub innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Wavecamp.
  6. Wavecamp zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z Podróżnym, którego wpłaty nie zostaną przekazane na rachunek bankowy Wavecamp w terminach wskazanych w niniejszym paragrafie.
  7. W przypadku zlecenia przez Podróżnego płatności w walucie innej, niż złoty polski (PLN) wszelkie koszty przeliczenia waluty obcej na polskie złote oraz prowizje bankowe pobrane przez bank Podróżnego w całości pokrywa Podróżny.
  8. W przypadku, kiedy ostatni dzień terminu wpłaty wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy domyślnie przyjmuje się, że termin ulega wydłużeniu do pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym.
 • 4. PASZPORT, WIZY, SZCZEPIENIA, WYMAGANIA ZDROWOTNE
  1. Podróżny wyjeżdżający poza obszar Unii Europejskiej musi posiadać ważny stały paszport (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski). Wymóg posiadania paszportu dotyczy także dzieci do 2 lat. Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest dowód osobisty lub paszport. Gdy Podróżny posługuje się paszportem tymczasowym lub dyplomatycznym, zaleca się przed dokonaniem rezerwacji w Wavecamp kontakt z placówką dyplomatyczną kraju docelowego z racji możliwych ograniczeń formalnych związanych z takim paszportem.
  2. Wyjazd w region świata o odmiennym klimacie lub niskim standardzie warunków sanitarno-higienicznych wymaga zastosowania odpowiednio wcześniej dobranej profilaktyki. Przy wyjazdach w szczególności w region Wysp Karaibskich, do państw Ameryki Środkowej i Południowej, w rejon Bliskiego Wschodu oraz Afryki Środkowej i Azji, zalecamy zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi potencjalnych zagrożeń zdrowotnych i profilaktyki z tym związanej, dostępnymi na stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) a także na stronie poświęconej ?Informacjom dla podróżujących? w ramach strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl). Jeżeli istnieją przeciwwskazania lekarskie do odbycia przez Podróżnego podróży zagranicznej i udziału w Imprezie Podróżny jest obowiązany poinformować o tym Wavecamp. Jeżeli udział w Imprezie jest związany z określonymi wymaganiami zdrowotnymi informacje o tym zamieszcza się w opisie Imprezy.
  3. Jeżeli istnieją przeciwwskazania lekarskie do odbycia przez Podróżnego podróży zagranicznej i udziału w Imprezie Podróżny jest obowiązany poinformować o tym Wavecamp.
  4. Jeżeli udział w Imprezie jest związany z określonymi wymaganiami zdrowotnymi informacje o tym zamieszcza się w opisie Imprezy.
 • 5. ZMIANY ŚWIADCZEŃ PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY
  1. Wavecamp ma prawo do nieznacznej zmiany warunków Umowy przed rozpoczęciem Imprezy po uprzednim poinformowaniu o tym Podróżnego w sposób jasny, zrozumiały i widoczny na Trwałym Nośniku zgodnie z art. 46 ust. 1 Ustawy.
  2. W sytuacji, gdy Wavecamp przed rozpoczęciem Imprezy jest zmuszony zmienić główne właściwości Imprezy w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 1 Ustawy bądź nie jest w stanie spełnić specjalnych wymagań (na których spełnienie strony wyraziły zgodę w Umowie) w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 2 Ustawy niezwłocznie powiadomi o tym Podróżnego na trwałym nośniku. Wavecamp może w tym wypadku jednocześnie zaoferować Podróżnemu zastępczą Imprezę, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.
  3. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wavecamp informuje Podróżnego o:
  a) zmianach warunków Umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę;
  b) rozsądnym terminie, w którym Podróżny ma poinformować Wavecamp o swojej decyzji (tj. czy Podróżny przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo odstępuje od Umowy oraz przyjmuje zastępczą Imprezę);
  c) o odstąpieniu od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy w przypadku braku odpowiedzi Podróżnego w podanym przez Wavecamp terminie;
  d) o zastępczej Imprezie oraz jej cenie, jeśli jest oferowana.
  Jeżeli zmiany Umowy lub zastępcza Impreza, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów Imprezy, Podróżny jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny. W przypadku gdy Umowa zostanie rozwiązana w związku z odstąpieniem Podróżnego na warunkach określonych powyżej, Wavecamp nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia rozwiązania Umowy zwraca wpłaty dokonane przez Podróżnego lub w jego imieniu. Podróżny w takich wypadkach jest zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia par. 13 niniejszych Warunków Uczestnictwa.
  4. Zmiana przewoźnika lotniczego, godzin wylotów/przylotów i wyjazdów lub powrotów (o ile nie zmienia się ilość świadczeń) nie stanowią zmiany głównych właściwości Imprezy w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 1 Ustawy.
 • 6. ZMIANY ŚWIADCZEŃ PO ROZPOCZĘCIU IMPREZY
  1. Jeżeli którakolwiek z Usług Turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z Umową Podróżny ma obowiązek zawiadomić o tym Wavecamp (patrz par. 12 niniejszych Warunków Uczestnictwa).
  2. Wavecamp usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości Usług Turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusunięcia niezgodności odpowiednie zastosowanie ma par. 12 i 13 niniejszych Warunków Uczestnictwa oraz przepisy Ustawy.
  3. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Podróżnego do kraju zgodnie z Umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności,  Wavecamp ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania Podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie przez okres do 3 (słownie: trzy) nocy.
  4. Ograniczenia czasu zapewniania Podróżnego niezbędnego zakwaterowania o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się w przypadku osób o ograniczonej sprawności ruchowej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006, str. 1), oraz wszelkich osób im towarzyszących, kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 (słownie: osiemnaście) lat bez opieki, jak również osób wymagających szczególnej opieki medycznej, pod warunkiem że Wavecamp został powiadomiony o sytuacji tych osób co najmniej 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin przed rozpoczęciem Imprezy.
 • 7. ODWOŁANIE IMPREZY
  1. Z uwagi na to, że Wavecamp organizuje grupowe imprezy turystyczne, może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu Imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
  a) nie osiągnie zakładanego minimum grupy:
  ? w przypadku imprez autokarowych min. 25 (słownie: dwadzieścia pięć) osób;
  ? w przypadku imprez lotniczych realizowanych w oparciu o przeloty rejsowe min. 25 (słownie: dwadzieścia pięć) osób;
  ? w przypadku imprez lotniczych realizowanych w oparciu o przeloty czarterowe min. 25 (słownie: dwadzieścia pięć) osób;
  i powiadomi Podróżnego o rozwiązaniu Umowy nie później niż:
  ? 20 (słownie: dwadzieścia) dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 (słownie: sześć) dni,
  ? 7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 (słownie: od dwóch do sześciu) dni,
  ? 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 (słownie: dwa) dni;
  b) wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności i powiadomi Podróżnego o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem Imprezy.
  2. Biuro w przypadkach wskazanych w ust. 1 powyżej, dokonuje zwrotu wpłat dokonanych z tytułu Umowy w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia jej rozwiązania.
  3. Jeżeli Impreza zostanie odwołana z powodu nieosiągnięcia zakładanego minimum grupy wskazanego w ust. 1 lit. a) powyżej, Podróżny zostanie o tym powiadomiony w pierwszej kolejności telefonicznie lub innym dostępnym sposobem, a następnie na piśmie lub innym trwałym nośniku.
 • 8. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ I PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW
  1. Podróżny może bez zgody Wavecamp przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z Umowy obowiązki zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy. To przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków (dalej jako „Przepisanie Imprezy”), jest skuteczne wobec Wavecamp, jeżeli Podróżny zawiadomi o Przepisaniu Imprezy na trwałym nośniku określonym w Umowie w rozsądnym terminie oraz gdy Wavecamp potwierdzi taką możliwość drogą mailową (w niektórych przypadkach nie jest możliwa zmiana nazwiska na bilecie lotniczym).
  2. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem Imprezy uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
  3. Jeżeli Przepisanie Imprezy będzie wiązać się dla Wavecamp z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty Wavecamp wykaże Podróżnemu zasadne i rzeczywiste koszty zgodnie z art. 43 ust. 3 Ustawy.
  4. Za nieuiszczoną część ceny Imprezy oraz koszty poniesione przez Wavecamp w wyniku Przepisania Imprezy Podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
  5. Przepisanie Imprezy musi zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym przeprowadzenie ewentualnych procedur organizacyjnych, w szczególności wizowania i zmiany danych Podróżnego u przewoźników (m.in. lotniczych). W przypadku Imprez realizowanych w oparciu o rejsy rozkładowe, przeniesienie uprawnień na inną osobę możliwe jest pod warunkiem wyrażenia zgody linii lotniczej na zmianę Podróżnego oraz po opłaceniu kosztów wynikających z konieczności zmiany rezerwacji lub zakupu nowego biletu lotniczego (wg stawek przewoźnika obsługującego dany lot).
 • 9. ODSTĄPIENIE PRZEZ PODRÓŻNEGO OD UMOWY
  1. Podróżny może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Imprezy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być złożone w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku na adres Wavecamp wskazany w art. 1 ust. 1 niniejszych Warunków Uczestnictwa.
  2. W razie odstąpienia od Umowy Podróżny jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Wavecamp opłaty za odstąpienie od Umowy określanej i pobieranej przez Wavecamp zgodnie z przepisami art. 47 ust. 2 Ustawy.
  3. Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów Wavecamp może przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu i rozliczeniu kosztów Imprezy, z której Podróżny nie skorzystał.
  4. Wavecamp w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od rozwiązania Umowy dokona zwrotu Podróżnemu zapłaconej kwoty za Imprezę pomniejszonej o opłatę za odstąpienie od Umowy, obliczoną na podstawie kosztów znanych w dniu rozwiązania Umowy. Jeżeli po kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów zajdzie konieczność zwrócenia Podróżnemu części opłaty ? Wavecamp niezwłocznie zwróci Podróżnemu należną kwotę.
  5. Powyższe postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania w przypadku gdy Ustawa stanowi, iż odstąpienie przez Podróżnego od Umowy lub jej rozwiązanie przez Podróżnego następuje bez opłaty.
 • 10. UBEZPIECZENIE PODRÓŻNYCH ORAZ UBEZPIECZENIA DODATKOWE

Ubezpieczenie zawierane przez Wavecamp na rzecz Podróżnych ma charakter podstawowy, dlatego każdy Uczestnik powinien zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie w razie potrzeby. Za realizację świadczeń wynikających z ubezpieczenia podróżnego odpowiada bezpośrednio ubezpieczyciel. Wavecamp ani inne biura nie pośredniczą w wypłacie odszkodowań oraz nie mają wpływu na decyzję ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania.

 • 11. OBOWIĄZKOWA, USTAWOWA GWARANCJA ORGANIZATORA TURYSTYKI
  1. Organizator posiada, zgodnie z art. 7 ust. 1 i ust. 2 Ustawy zabezpieczenie finansowe w postaci: Gwarancji Ubezpieczeniowej Turystycznej zawartej z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Kontakt z podmiotem udzielającym zabezpieczeń finansowych: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. +48 22 555 00 00, fax +48 22 555 05 00, e-mail: ubezpieczenia.korporacyjne@axa.pl (dalej jako ?Ubezpieczyciel?). Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. 22 59-79-100, e-mail: urząd_marszałkowski@mazovia.pl, jeżeli z powodu niewypłacalności Wavecamp, dojdzie do odmowy świadczenia usług.
  2. Numer gwarancji, jej wysokość, okres jej trwania oraz nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego są każdorazowo podawane na stronie internetowej Organizatora. Z kopią certyfikatu Gwarancji Ubezpieczeniowej Podróżni mogą zapoznać się na stronie internetowej pod adresem: wavecamp.pl.
  3. Ubezpieczenie obejmuje sytuacje, gdy Wavecamp wbrew obowiązkowi nie zapewnia powrotu do kraju oraz pokrywa zwrot wpłat wniesionych przez Podróżnych w razie niewykonania Umowy, Podróżny powinien niezwłocznie skontaktować się z Ubezpieczycielem. Ubezpieczyciel zawiadamia właściwego marszałka województwa, a następnie wypłaca zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu Podróżnych do kraju w terminie do 3 (słownie: trzy) dni roboczych licząc od dnia otrzymania pisemnej dyspozycji od właściwego marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki.
  4. Wypłata środków z Gwarancji Ubezpieczeniowej następuje w zakresie:
  a) pokrycia kosztów powrotu Podróżnego z Imprezy do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z Imprezy;
  b) pokrycia zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę;
  c) pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę.
 • 12. REKLAMACJE
  1. Podróżny ma obowiązek poinformować Wavecamp lub przedstawiciela Wavecamp w miejscu realizacji Imprezy o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji Imprezy. W przypadku stwierdzenia niedogodności Podróżny ma prawo do złożenia reklamacji w postaci papierowej listownie na adres: Wavecamp sp. z o.o., ul. Spiska 6, 05-090 Falenty lub elektronicznie e-mailem na adres: rezerwacje@wavecamp.pl
  2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Podróżnego i Imprezy w której uczestniczył (w tym m.in. numer Umowy oraz datę Imprezy albo, w miarę możliwości jedynie kopię zawartej Umowy), przedmiot reklamacji, wskazanie niezgodności oraz określenie żądań, a ponadto powinna zostać złożona w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia zakończenia Imprezy.
  3. Jeżeli reklamacja złożona zostanie po terminie, Wavecamp uprawniony jest do uznania jej za bezskuteczną. Nie uchybia to jednak, ani nie ogranicza uprawnień Podróżnego do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przed upływem okresu przedawnienia, wynoszącego 3 (słownie: trzy) lata.
  4. Podróżny, w trakcie rozpatrywania reklamacji przez Wavecamp powinien zapewnić współpracę z Wavecamp w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji.
  5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Podróżnemu w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od momentu jej otrzymania przez Wavecamp. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w takiej samej formie w jakiej została złożona. Termin na odpowiedź uznaje się za zachowany, jeżeli w ostatnim dniu powyższego terminu reklamacja została wysłana listownie lub drogą mailową zgodnie z ust. 1 powyżej.
  6. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają uregulowaniom Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. z późniejszymi zmianami i aneksami, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1) oraz ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. ? Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.). Zgodnie z tymi regulacjami pasażer (posiadający imiennie wystawiony bilet) ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej ? skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Marcina Flisa 2, 02- 247 Warszawa).
  7. Reklamacje związane z ubezpieczeniem podróżnym można zgłaszać do [?]: Aktualne dane teleadresowe ubezpieczyciela oraz szczegóły dotyczące postępowania reklamacyjnego znajdują się na stronie internetowej [?].
 • 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Wavecamp, WYŁĄCZENIE/OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Wavecamp ponosi odpowiedzialność za wykonanie Usług Turystycznych objętych Umową, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez Wavecamp czy przez innych dostawców Usług Turystycznych. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę Usług Turystycznych, które są częścią Imprezy, takie same ograniczenia stosuje się do Wavecamp.
  2. Podróżnemu przysługuje obniżka ceny, za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Podróżnego. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia par. 6 niniejszych Warunków Uczestnictwa.
  3. Obniżka ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, podlegają odpowiedniemu obniżeniu w przypadku skorzystania przez Podróżnego z obniżenia ceny lub odszkodowania, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1), rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 24), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1177/2010
  z dnia 24 listopada 2010 r.o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącym praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, jak również w innych przepisach.
  4. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność z Umową w przypadku, gdy Wavecamp udowodni, że: winę za niezgodność ponosi Podróżny lub winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem Usług Turystycznych objętych Umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć lub niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
  5. Wavecamp wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Podróżnych rezygnujących z imprez w czasie jej trwania, chyba, że rezygnacja nastąpiła w przypadkach określonych w par. 6 niniejszych Warunków Uczestnictwa i w przepisach Ustawy. Wavecamp nie gwarantuje miejsca w środku transportu (busie, autokarze lub samolocie) w razie samowolnej (to jest nie zaakceptowanej przez Wavecamp) zmiany przez Podróżnego miejsca wsiadania lub wylotu.
  6. Wavecamp nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez odpowiednich urzędników granicznych/imigracyjnych odmowną decyzję wpuszczenia Podróżnego do danego kraju, jeśli okoliczność taka nastąpi wyłącznie w związku z działaniem lub zaniechaniem takich urzędników i z przyczyn niezawinionych przez Wavecamp. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia par. 14 niniejszych Warunków Uczestnictwa.
  7. Wavecamp nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeżeli winę za szkodę ponosi Wavecamp lub osoba trzecia niezwiązana z wykonaniem Usług Turystycznych lub została spowodowana nieuniknionymi, nadzwyczajnymi okolicznościami.
  8. Wavecamp nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu Imprezy dokonaną na życzenie i za zgodą Podróżnych. Wavecamp nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawierane przez Podróżnego w miejscu pobytu z podmiotami trzecimi, bez pośrednictwa Wavecamp.
  9. Wavecamp ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług Turystycznym w czasie Imprezy do trzykrotności ceny Imprezy, nie dotyczy to jednak szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie przez Wavecamp lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
  10. Odpowiedzialność Wavecamp ograniczona jest również w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 • 14. OBOWIĄZKI Wavecamp
  1. Wavecamp jest zobowiązany przed zawarciem Umowy do podania Podróżnemu informacji wymienionych w art. 40 Ustawy.
  2. Wavecamp jest zobowiązany poinformować Podróżnego o szczególnych zagrożeniach dla zdrowia lub życia w miejscu planowanej Imprezy oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego.
  3. Z dniem 16.07.2006 r. Wavecamp jako organizator podróży zobowiązany jest zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylającym art. 9 dyrektywy 2004/36/WE do poinformowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz. Jeżeli w dniu zawarcia Umowy nie jest jeszcze znany przewoźnik lotniczy, to Wavecamp zobowiązuje się tymczasowo do podania nazwy przypuszczalnego przewoźnika. Jak tylko ostatecznie zostanie ustalony przewoźnik, Wavecamp niezwłocznie powiadomi o tym Podróżnego. W wypadku zmiany przewoźnika po zawarciu Umowy Uczestnik zostanie również niezwłocznie o tym poinformowany przez Wavecamp. Wavecamp zastrzega sobie możliwość zmiany linii lotniczych i numerów lotów, co może się wiązać również ze zmianą rozkładu przelotów.
  4. Wavecamp niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach, gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Podróżnego do kraju zgodnie z Umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Pomoc, o której mowa powyżej, polega w szczególności na udzieleniu: odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej; pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia par. 6 niniejszych Warunków Uczestnictwa.
  5. Wavecamp może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy o której mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Wavecamp.
 • 15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA I OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO
  1. Podróżny ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone Wavecamp, innym podróżnym, hotelom, apartamentom, liniom lotniczych oraz innym tego rodzaju podmiotom. Podróżny ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do tych podmiotów.
  2. Podróżny ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone z jego winy lub z winy w nadzorze nad osobami, za które odpowiada, na zasadach określonych w przepisach k.c.
  3. Podróżny ma prawo do świadczeń Wavecamp gwarantowanych Umową. Podróżny uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Wavecamp.
  4. Podróżny zawierając Umowę zobowiązuje się do:
  a) przestrzegania przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych oraz innych przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego się udaje. Podróżny pokrywa wszelkie koszty powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych przepisów;
  b) posiadania ważnych dokumentów podroży: paszportu (do krajów spoza UE) oraz paszportu lub dowodu osobistego (do krajów UE), ewentualnie wizy turystycznej; obowiązek posiadania ważnego dokumentu podroży dotyczy również dzieci ? bez względu na ich wiek;
  c) przestrzegania wskazówek i zaleceń przedstawicieli/pracowników Wavecamp, koniecznych dla prawidłowej realizacji zawartej Umowy;
  d) respektowania postanowień Umowy dotyczących transportu, w szczególności do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek;
  e) przestrzegania regulaminów wewnętrznych dotyczących w szczególności kwestii porządkowych oraz bezpieczeństwa obowiązujących u przewoźników, w hotelach oraz innych miejscach, w których świadczone będą Usługi Turystyczne objęte Umową, a także do przestrzegania instrukcji personelu wyżej wymienionych;
  f) przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach tranzytowych i docelowych;
  g) uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) ? pod rygorem wystąpienia z roszczeniem przez Wavecamp.
 • 16. DANE OSOBOWE
  1. Wavecamp przestrzega zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako ?RODO?), w tym w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.
  2. Administratorem danych osobowych Podróżnych jest Pan Maciej Kapuściński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WAVECAMP Maciej Kapuściński, adres stałego wykonywania działalności gospodarczej ul. Rybałtów 12, lok. 40, 02-886 Warszawa, NIP: 9512213301, REGON: 147132420 (dalej jako ?Administrator?).
  3. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: rezerwacje@wavecamp.pl, pod numerem telefonu +48 600 599 258 lub pisemnie na adres: WAVECAMP Maciej Kapuściński, ul. Rybałtów 12, lok. 40, 02-886 Warszawa.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania Umowy.
  5. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Podróżnych w następującym zakresie:
  a) dane zawarte w formularzu rezerwacji/zakupu na stronie internetowej www.wavecamp.pl, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu/mieszkania), data urodzenia;
  b) dane zawarte w formularzu kontaktowym na stronie internetowej www.wavecamp.pl, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane osobowe podane w formularzu, dotyczące złożonego zapytania;
  c) dane dotyczące płatności (w przypadku dokonywania płatności kartą płatniczą/przelewem bankowym), takie jak: imię, nazwisko, numer karty płatniczej, data ważności karty płatniczej, kod zabezpieczający, dane adresowe (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu/mieszkania), numer rachunku bankowego, inne dane osobowe podane w tytule przelewu (jeśli występują);
  d) inne dane związane z zawarciem i realizacją Umowy: m.in. dodatkowe dane osobowe dotyczące złożonych reklamacji, seria i numer dokumentu tożsamości (paszportu, dowodu), informacje o stanie zdrowia, dane biometryczne (takie jak wzrost, waga), płeć, podpis, wizerunek.
  6. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania Umowy, świadczenia usług na podstawie Umowy oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą Umową, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane osobowe w zakresie danych zwykłych są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  a) zawarcia i realizacji Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a w szczególności w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi, jak również w celach marketingu i promocji produktów oraz usług Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d) W pozostałych przypadkach dane osobowe Podróżnych w zakresie danych zwykłych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a).
  ? Jeżeli Podróżni wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. ? Prawo telekomunikacyjne.
  ? Jeżeli Podróżni wyrażą zgodę na przetwarzanie wizerunku ? przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, stanowiącego dane osobowe, utrwalonego w formie nagrania audio/audio-video/zdjęć podczas Imprezy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych ? zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku zarówno jako samodzielnego materiału jak i w ramach innych utworów; Administrator jest uprawniony do dokonywania opracowań wizerunku umożliwiających włączenie go do większej całości i tak może go łączyć z innymi utworami, w tym utworami audio-wizualnymi, dokonywać ekstrakcji poszczególnych warstw materiału zawierającego wizerunek, w tym ekstrakcji warstwy audio i video; zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku dla celu promocyjnego wskazanego powyżej; wykorzystywanie wizerunku, będące jednocześnie jego przetwarzaniem jako danych osobowych, oznacza: utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w tym w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną (np. zdjęcia cyfrowe, wydrukowane plakaty); rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, rozpowszechnianie bez pośrednictwa egzemplarzy poprzez wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie w formacie analogowym i cyfrowym, w sieciach teleinformatycznych (w tym sieci Internet), w sieciach telefonicznych i urządzeniach mobilnych (np. poprzez ? Facebook, Instagram, Google+, YouTube, Twitter, Pinterest, strony www, w szczególności strona internetowa Administratora); rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu; podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  7. W zakresie, w jakim przetwarzane dane mogą obejmować dane szczególnych kategorii tj. dane dotyczące zdrowia, dane biometryczne ? Administrator przetwarza dane wyłącznie w celu wykonania Umowy (tj. celem odpowiedniego i prawidłowego dobrania sprzętu sportowego na szkolenia), podstawą prawną przetwarzania danych Podróżnego jest zgoda na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
  8. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.:
  a) W zakresie realizacji zawartej z Administratorem Umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  b) W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  c) W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  d) W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – do momentu wycofania takiej zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Podróżnych, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  9. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Wavecamp następującym kategoriom odbiorców:
  a) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
  b) linie lotnicze, autokarowe, promowe, hotele, apartamenty oraz inne obiekty oferujące zakwaterowanie, ubezpieczyciele, szkoły windsurfingowe/ kitsurfingowe/ wakeboardingowe, snowboardowe/ narciarskie, kontrahenci zagraniczni w związku z wykonywaną Umową;
  c) dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT ? w tym podmioty świadczące usługi hostingu, podmioty marketingowe, podmioty wspierające procesy księgowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy);
  d) podmioty w zakresie ich wykorzystania przy realizacji procesów płatności za zakupione usługi ? operatorzy płatności, będący w tym zakresie odrębnymi administratorami danych ;
  e) organy publiczne, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy prawa (po przedstawieniu przez przedmiotowe organy odpowiedniego żądania).
  10. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA.
  11. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, Podróżnym przysługują następujące prawa:
  a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);
  b) Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO);
  c) Prawo żądania usunięcia danych ? tzw. ?prawo do bycia zapomnianym? (art. 17 RODO), w przypadku gdy: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
  d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO) w przypadku gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  e) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie Podróżny może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dla Administratora wiążący, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  f) Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są one przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody lub umowy (art. 20 RODO), co oznacza iż Podróżny prawo żądać, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
  g) Prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile Podróżny uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
 • 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Ustawy oraz k.c.
  2. Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo sąd. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Zapisy zawarte w niniejszym paragrafie mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Wavecamp do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
  3. Oświadczenie Wavecamp o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Wavecamp pisemnie lub na innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez podróżnego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podróżny będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Podróżny uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy; Podróżny uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Podróżnym, a Wavecamp. Podróżny może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Podróżny może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.
  5. Niniejsze Warunki Uczestnictwa obowiązują dla Imprez realizowanych od dnia 04 lipca 2019 r.